dimarts, 27 d’abril de 2021

1 PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (COMPTABILITAT) AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Concurs-oposició lliure, per cobrir una plaça de TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (Intervenció) de l’escala d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 
Les funcions assignades al lloc de treball associat a la plaça convocada són:
- Elaboració i tramesa d’informació financera al Ministeri d’Hisenda.
- Seguiment comptable de l’estat de despeses del pressupost
- Coordinació comptabilitat i comptes de les entitats del grup municipal.
- Previsió i seguiment endeutament bancari i càrrega financera municipal i del grup.
- Manteniment al web municipal de la informació de l’Àrea d’Hisenda.
- I altres tasques tècniques de suport al servei, que li siguin assignades.


Convocatòria i bases

https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball


La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia específic per la participació a proves de selecció establert per la Corporació, o es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) o per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques. En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica personal@vilanova.cat.


Termini de presentació de sol·licituds: 17 de maig de 2021.

Taxa per drets d’examen: 26,90€