dilluns, 21 de novembre de 2022

Plaça de Tècnic/a de grau mitjà (TIC – Sistemes) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

  • L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, d’una plaça de TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ de l’escala d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
  • Aquesta plaça pertanyent al grup de classificació A, subgrup A2, a què es refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
  • La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a de grau Mitjà de TIC A2-21, de Sistemes, amb 283 punts.
  • Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que actualment són 34.439,64€.
  • La plaça convocada és la número 4652 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 

Requisits:

  • Estar en possessió del títol universitari de Grau en enginyeria informàtica o Enginyeria tècnica informàtica de gestió o de sistemes, equivalent o superior, en el moment de la presentació d’instàncies. Aquells/es que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d'acreditar l'equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d'Educació o el Departament d'Ensenyament de la Generalitat corresponent
·        Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català C1 (antic C)
·        Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior
  • Justificant pagament dels drets d’examen


Per més informació i inscriure’s a l’oferta entrar a l’enllaç següent:

 

https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball