dilluns, 21 de novembre de 2022

PERSONAL PER BOTIGA

Botiga Culinarium de Vilanova i la Geltrú busca personal a jornada parcial  per les diferents campanyes que hi ha pròximament (Rebaixes, Nadal i altres...)


Interessats/des envieu el vostre currículum a la següent adreça: rrhh@culinarium.es

 

Dues places de Tècnic/a de grau mitjà (TIC – Administració electrònica) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

 • L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de dues places de TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ de l’escala d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • Aquesta plaça pertanyent al grup de classificació A, subgrup A2, a què es refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a de grau Mitjà de TIC A2-21, d’Administració Electrònica, amb 283 punts.
 • Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que actualment són 34.439,64€. 1.5 La plaça convocada és la número 4649 I 4651 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 

Requisits:

 

 • Estar en possessió del títol universitari de Grau en enginyeria informàtica o Enginyeria tècnica informàtica de gestió o de sistemes, equivalent o superior, en el moment de la presentació d’instàncies. Aquells/es que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d'acreditar l'equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d'Educació o el Departament d'Ensenyament de la Generalitat corresponent.
·        Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català C1 (antic C)
·        Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior
 • Justificant pagament dels drets d’examenPer més informació i inscriure’s a l’oferta entrar a l’enllaç següent:

https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball

Plaça de Tècnic/a de grau mitjà (TIC – Sistemes) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

 • L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, d’una plaça de TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ de l’escala d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • Aquesta plaça pertanyent al grup de classificació A, subgrup A2, a què es refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a de grau Mitjà de TIC A2-21, de Sistemes, amb 283 punts.
 • Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que actualment són 34.439,64€.
 • La plaça convocada és la número 4652 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 

Requisits:

 • Estar en possessió del títol universitari de Grau en enginyeria informàtica o Enginyeria tècnica informàtica de gestió o de sistemes, equivalent o superior, en el moment de la presentació d’instàncies. Aquells/es que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d'acreditar l'equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d'Educació o el Departament d'Ensenyament de la Generalitat corresponent
·        Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català C1 (antic C)
·        Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior
 • Justificant pagament dels drets d’examen


Per més informació i inscriure’s a l’oferta entrar a l’enllaç següent:

 

https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball

PERSONAL DE NETEJA PER SUPLÈNCIA

Es selecciona personal de neteja per cobrir una suplència per IT per diferents oficines ubicades a Sitges.

 

Funcions:

 

Realitzarà la neteja general de les oficines (mobiliari, lavabos, passar la mopa i fregat de sòls, buidat de papereres, etc.)

 

S’ofereix:

 

Jornada laboral de 15h/s distribuïdes de dilluns a divendres. S'ofereix flexibilitat horària per a realitzar la neteja entre les 08.30 i les 14.00h.

Retribució aproximada de 499€ bruts/mes per 12 pagues.

Disponibilitat d'incorporació el 21/11.

 

Requisits mínims

Experiència en tasques similars a les del lloc ofert.

 

Persones interessades enviar currículum a rrhh@mullor.com

OFICIAL MANTENIMENT A SITGES

Descripció general del perfil a contractar:

 

Persona encarregada del manteniment i reparació de les instal·lacions de l’hotel i dels apartaments.

 

Funcions:

 

Manteniment correctiu i preventiu de les instal·lacions.

Reportar al responsable de manteniment desperfectes observats.

Reparació d’equips mecànics i elèctrics.

Mantenir i reparar equips de ventilació i climatització.

Treballs de lampisteria

Inspeccionar sistemes d’alarmes.

Vetllar pel manteniment de les instal·lacions conforme el programa establert pel responsable de manteniment.

Programar reparacions.

Atendre els comunicats diaris de reparació de l’hotel i apartaments.

Control de plagues.

Manteniment i neteja de la piscina, control de la temperatura.

Complimentar un registre diari.

 

 

Competències requerides per la feina:

Castellà nivell alt, anglès nivell bàsic.

Carnet de conduir B1

Ofimàtica a nivell usuari.

Carnet REBT

Carnet prevenció legionel·la

Valorable carnet de frigorista.

 

Formació requerida:

 

Cicle de grau mitjà en electricitat.

 

Busquem una persona amb capacitat per treballar en un entorn dinàmic i multitasca, acostumada a treballar a un ritme elevat. Orientació al client.

Treball en equip, persona detallista i resolutiva.

 

Persones interessades enviar currículum a marta@sunway.es

JARDINER/A A SITGES

Descripció general del perfil a contractar:

 

Busquem una persona per a cobrir el lloc de treball de jardiner/a.

S’encarregarà de mantenir i tenir cura dels espais verds tant de l’hotel com dels apartaments.

 

Funcions:

 

Tallar gespa, desbrossar, podar plantes i arbres, reforestar arbres o plantes, detectar plagues, regar i mantenir l’equip de reg, mantenir netes les eines i les zones verdes.

Control fitosanitari.

 

Competències requerides per la feina:

 

Valorable carnet fitosanitari i curs de maquinària de jardineria.

Coneixements bàsics de fertilitzants, tècniques de reg i control de plagues. Persona amb resistència física, destresa, detallista amb iniciativa i estimació cap a les plantes.

 

Formació requerida:

 

Cicle de grau mitjà en jardineria.

Es valoraran les ganes de treballar i els coneixements de jardineria. 

 

Persones interessades enviar currículum a marta@sunway.es

OFICIALS DE 1a de LAMPISTERIA

Requisits:

 

Amplia experiència en el sector.

Carnet de conduir.

Zona Alt Penedès- Garraf

 

Oferim:

Incorporació immediata

Contracte indefinit

Jornada intensiva o partida

Salari a partir de 24.000 € nets anuals, hores a part.

 

Persones interessades enviar currículum a giradainstal.lacions@gmail.com