dilluns, 22 d’abril del 2024

SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’OFICI DE LA CATEGORIA LABORAL CONSERGE, RESERVAT A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I/O DE DESENVOLUPAMENT

 

a) Discapacitat intel·lectual: tenir discapacitat intel·lectual i/o de desenvolupament i la condició de discapacitat/ada amb grau igual o superior al 33%.

b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les funcions del lloc de treball (dictamen EVO)

c) Nomenar un tutor / interlocutor que faci el seguiment del procés.

d) Titulació: estar en possessió del certificat d’escolarització o certificat d’estudis primaris, equivalent o superior, abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. Les equivalències o homologacions de titulacions hauran de ser aportada per l’aspirant mitjançant la certificació expedida, a tal efecte, per l’organisme oficial competent.

e) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell bàsic de català A2 (antic A bàsic) amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.

f) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell intermedi, mitjançant els certificats següents:

 

 • Haver cursat la primària i la secundària a Espanya.
 • Diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
 • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 

Més informació i apuntar-se a l’oferta https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball

VETLLADORS/ES FORMATS EN NEE

Des del Campus d’Estiu s’estan buscant vetlladors/es amb formació i experiència amb nens amb NEE.Persones interessades enviar correu electrònic a  activitats@cbsamavilanova.cat

divendres, 19 d’abril del 2024

ASSISTENT DE RESPONSABLE DE BOTIGA

Requisits:

 • Tens almenys dos anys d'experiència laboral en el comerç al detall
 • Disponibilitat per a treballar a jornada completa
 • Treballes 5 dies a la setmana, sovint els caps de setmana i en torns rotatius
 • Ets sensible, emprenedor i sempre saps com motivar al teu equip
 • Compleixes amb els requisits de la cultura empresarial de Action: orientació al client, respecte, treball en equip, disciplina i senzillesa.

 

Per més informació i apuntar-se a l’oferta de feina entrar al següent enllaç https://es.action.jobs/vacantes/solicitar/asistente-de-responsable-de-tienda-e45905

MOSSO DE MAGATZEM

Requisits:

 • Formació reglada mínima: titulació en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Experiència mínima de 6 mesos en lloc similar i funcions esmentades a la convocatòria.
 • Disposar de permís de conduir i vehicle propi.

S’ofereix:

 • Contracte temporal per substitució de vacances i/o baixes mèdiques, amb període inicial de 2 mesos de formació.
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT).
 • Jornada completa.
 • Torn de matí o tarda en funció de la plaça a cobrir, en horari de dilluns a divendres i dos  dissabtes al mes (festius segons necessitats del servei).

 

Les persones interessades hauran d'enviar currículum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència MAGATZEM_CSAPG_2024

RESPONSABLE SERVEI MANTENIMENT I ELECTROMEDICINA

Requisits:

 • Formació reglada mínima: Cicle Formatiu Grau Superior de la branca Electricitat i electrònica o Instal·lació i manteniment.
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc similar i funcions esmentades a la convocatòria.
 • Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya.
 • Disposar de vehicle propi.
 • Superació de la revisió mèdica a càrrec del Servei Mèdic CSAPG.

Es valorarà:

 • Grau en Enginyeria o Enginyeria tècnica.
 • Formació complementària i coneixements en ofimàtica, sistemes de gestió centralitzada, programes de gestió de manteniment i específiques (prevenció legionel·la, climatització, electricitat, soldadura, hidràulica, etc.).
 • Experiència en l'àmbit sanitari.
 • Experiència gestionant equips en l'àmbit de manteniment.

 

Les persones interessades hauran d'enviar currículum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència RESP_MANT_CSAPG_2024

BUSQUEM PERSONAL PER BOTIGA DE SABATES

Es busca personal per les botigues Olba, ubicades a Vilanova i la Geltrú.

Incorporació immediata.

Persones interessades enviar CV a treballolba@gmail.com

dilluns, 8 d’abril del 2024

BUSQUEM PERSONAL PER CASAL D’ESTIU

Es busquen:

 • Monitors/es del lleure
 • Premonitors/es
 • Monitors/es en pràctiques

Per a Casal d’estiu al Barri de mar, que organitza l' associació Joventut Barri de Mar.

Interessats/ades enviar CV als dos correus, Ansenio Resa, joventutbarridemar@hotmail.com i Marina, marinaacrana@gmail.com